231/23 Novela zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích;T:7.12.2023

Předkládaná technická novelizace směřuje k odstranění hlavních aplikačních problémů koncepčně nové znalecké právní úpravy účinné od 1. 1. 2021. Směřuje do několika základních oblastí, a to zejména ke:

a) zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících – původně do 31. 12. 2025,

b) prodloužení platnosti znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky, tj. do 31. 12. 2028,

c) částečnému rozvolnění podmínek pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu,

d) zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob,

e) dílčím změnám podmínek složení vstupní zkoušky znalce – tj. zrušení časového omezení platnosti obecné části vstupní zkoušky při žádosti o rozšíření rozsahu znaleckého oprávnění (dosud 3 roky) a zkrácení lhůty pro další opakování vstupní zkoušky znalce z 5 let na 3 roky,

f) prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů; v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů),

g) zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti při zajištění agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 12. 2023.