232/23 Novela z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;T:8.12.2023

Předkládaný zákon přináší do oblasti základního důchodového pojištění zásadní parametrické úpravy a další reformní kroky, jejichž účelem je posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Návrh zákona přináší soubor těchto opatření: – zavedení mechanismu navazujícího hranici pro odchod do starobního důchodu na naději dožití, – postupné parametrické úpravy směřující ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů, – zvýšení minimální procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na 10 % průměrné mzdy a tomu odpovídající adekvátní navýšení minimální procentní výměry u ostatních druhů důchodu, – mírnější krácení tzv. předčasného starobního důchodu při získání 45 let pojištění, – hodnocení úspěšně dokončeného doktorského studia jako náhradní doby pojištění, – snížení věku potřebného pro vznik nároku na tzv. odložený starobní důchod, – prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod z 2 let na 5 let, – nahrazení zvýšení starobního důchodu za vychované děti (tzv. výchovného) za první a druhé dítě novým typem ocenění za péči ve formě tzv. fiktivních vyměřovacích základů, – zavedení tzv. fiktivních vyměřovacích základů jako ocenění za péči o závislou osobu, – zavedení dobrovolného sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů (rodinný vyměřovací základ).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 12. 2023.