230/08 Nař. vl.-poskytování náhrad některých výdajů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí; T: 18.11.2008

Novelizace zákona č. 6/2002 Sb. provedená zákonem č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné nově upravuje dočasné zproštění výkonu funkce soudce, který se stal soudcem nebo asistentem soudce mezinárodního soudu nebo byl pověřen výkonem obdobné funkce u mezinárodního soudu, soudce vyslaného k orgánu nebo organizaci se sídlem v zahraničí mimo území České republiky, do mírové nebo záchranné operace nebo k humanitární pomoci mimo území České republiky, které dosud v zákoně zakotveno nebylo.

Soudci bude náležet plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce podle zvláštního právního předpisu, nebude-li s výkonem funkce v zahraničí spojeno poskytování odměny. Soudci bude rovněž přiznáno právo na náhrady nákladů poskytované mu při výkonu funkce v zahraničí, pokud tyto náklady nebude hradit mezinárodní soud, orgán, organizace nebo zahraniční mise, k nimž byl dočasně přidělen. Půjde o náhrady obdobné těm, které pro zaměstnance v pracovním poměru již upravuje § 181 zákoníku práce a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a pro státní zástupce § 19a odst. 5 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 538/2005 Sb., které bylo vydáno k provedení zákona o cestovních náhradách.

Předložené nařízení vlády není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie. 

 

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/