23/18 NV o zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů; T: 16.3.2018

Hlavním principem, který má dle navrhované právní úpravy zajistit plnění těchto cílů, je zavedení celoročního sběru BRKO. Nyní mají obce dle vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu pro období od dubna do října, což ke splnění daného cíle není dostačující. Dochází také k nedostatečnému využití potenciálu, který BRKO mají, jako je možný zisk energie a zejména dodání organických materiálů do půdy a s tím spojené snížení míry erozního ohrožení půd v České republice.

Dále navrhovaná právní úprava zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. V roce 2016 umožňovalo cca 10 % obcí občanům odevzdání jedlých tuků a olejů, a to prostřednictvím sběrných míst nebo sběrných dvorů. Pokud občané tyto odpady na určená místa neodloží, ve většině případů odpad končí v kanalizaci, což je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Zajištění míst pro odkládání jedlých olejů a tuků zvýší dodržování těchto zákonů občany.

/jak-na-