229/15 Akční plán boje s korupcí na rok 2016; T: 2.11.2015

Úkoly vytýčené pro rok 2016 vycházejí z Programového prohlášení vlády a mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána. Kromě nově stanovených úkolů a oblastí, na které bude v roce 2016 zaměřena pozornost, je kladen důraz na implementaci právních předpisů, které byly v roce 2015 přijaty nebo mají být přijaty v brzké době (jako např. zákon o registru smluv, rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, nový zákon o státním zastupitelství či novela zákona o střetu zájmů).

Akční plán bude i tentokrát provázán s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 a Plánem nelegislativních úkolů vlády na rok 2016, které obsahují konkrétní závazné termíny pro splnění jednotlivých úkolů. I nadále platí, že hlavní odpovědnost za naplňování jednotlivých úkolů mají ministerstva a další ústřední správní úřady, přičemž koordinační role kromě ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu náleží i Radě vlády pro koordinace boje s korupcí coby poradnímu orgánu vlády.

Vyhodnocení naplňování cílů stanovených v Akčním plánu bude provedeno jednorázově za stanovené období do konce měsíce března 2017, a to na podkladě zpráv rezortů o tom, jak jednotlivé úkoly splnily, které mají být rezorty zaslány do konce ledna 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/