229/23 Novela vyhl. č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy;T:23.11.2023

Návrh vyhlášky obsahuje úpravu několika oblastí v souvislosti s procesem elektronizace justice. Jedná se o úpravu dálkového nahlížení do elektronického spisu, dálkového přístupu ke zvukovým a obrazovým záznamům, dále o úpravu elektronického podepisování písemností a rozšíření hybridní pošty.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 11. 2023.