227/23 Aktualizovaný NIP Stockholmské úmluvy o perzistentních org. polutantech v ČR na léta 2024-2029;T:21.11.2023

Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2021 č. 935. Příprava a pravidelné aktualizace Plánu jsou jednou z povinností vyplývající pro Českou republiku jako smluvní stranu Stockholmské úmluvy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 11. 2023.