226/22 Novela nař. vl.  č. 145/2008 Sb., kt. se stanoví seznam znečišťujících látek;T:16.12.2022

Navržená právní úprava je rozdělena do dvou hlavních bodů. Prvním z nich je rozšíření seznamu znečišťujících látek sledovaných pro účely ohlašování do IRZ v únicích do vody (příloha č. 1), a to o per- a polyfluorované uhlovodíky (PFAS). Druhým bodem předkládaného návrhu je snížení prahové hodnoty pro ohlašování do IRZ ohledně přenosů kyanidů v odpadech (příloha č. 2), a to ze stávajících 500 kg/rok na 50 kg/rok. Kyanidy jsou vysoce nebezpečné látky, a to zejména pro vodní prostředí. Vzhledem k tomu, že se úniky a přenosy znečišťujících látek ohlašují do IRZ za období kalendářního roku a musí být od začátku daného roku sledovány, se účinnost nařízení vlády navrhuje k 1. lednu 2024, přičemž dle přechodných ustanovení se nová právní úprava použije poprvé pro ohlašování do IRZ za rok 2024, tj. ohlášení v roce 2025.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 12. 2022.