223/15 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 6.11.2015

S účinností zákona č. 131/2015 Sb. došlo k řadě podstatných změn, které mění vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou, úpravě právních institutů a rozšíření zmocnění Energetického regulačního úřadu k úpravě určitých vztahů prováděcími právními předpisy. Energetický regulační úřad vedou k předložení novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou (dále jen „pravidla trhu s elektřinou“) zejména následující důvody:

1. úprava institutu dodavatele poslední instance (§ 12a energetického zákona),

2. úprava procesu změny dodavatele (§ 51 energetického zákona),

3. stanovení skladby regulovaných cen v elektroenergetice (§ 19a energetického zákona),

4. úprava způsobu stanovení zálohových plateb pro hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu (§ 98a odst. 2 písm. h) bod 14),

5. zrušení vyhlášky č. 193/2014 Sb., o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie,

6. úprava způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav (§ 28 zákona o podporovaných zdrojích energie),

7. nutnost provést některá další ustanovení vyplývající ze zmocnění energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie bezprostředně souvisejí s Pravidly trhu s elektřinou (§ 98 odst. 2 písm. h) energetického zákona a § 53 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie),

8. v neposlední řadě je zapotřebí sjednotit a zpřesnit v navrhované předmětné vyhlášce některé pojmy vyplývající z energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/