223/14 Programy podpory pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020; T: 22. 12. 2014

Pro OP PIK je aktuálně navrženo 25 programů podpory, z nichž 21 programů je nyní předkládáno vládě ČR ke schválení, popř. pro informaci. Vedle dotačních programů podpory se v OP PIK počítá rovněž s programy využívajícími jako formu podpory finanční nástroje, popř. programy kombinující obě formy podpory. V případě programů, u kterých řídící orgán předpokládá jako formu podpory finanční nástroje, je podmínkou pro jejich využití, definovanou čl. 37 obecného nařízení, zpracování předběžné analýzy finančních nástrojů jako vhodné formy podpory při implementaci programů financovaných z ESIF. Toto předběžné posouzení nemusí být zpracováno k datu schválení operačního programu Komisí, nicméně musí být dokončeno dříve, než řídící orgán programu rozhodne, že příslušný finanční nástroj obdrží příspěvek z operačního programu.

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání v § 6 stanoví, že „Podrobnosti poskytování podpory (MSP) jsou obsaženy v programech podpory, které na návrh ministerstva (MPO) schvaluje vláda.“ Tímto ustanovením je dána povinnost MPO předložit vládě ke schválení následující programy podpory OP PIK[1]:

· Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu/KTP, Technologie, Poradenství I, Marketing, Poradenství II, Nemovitosti, Školicí střediska.

Vládě ČR ke schválení jsou předloženy rovněž následující programy OP PIK4, ve kterých jsou příjemcem podpory – v případě podnikatelských subjektů – hlavně MSP, nicméně podpořit je v nich umožněno i velké podniky[2].

· Inovace, Potenciál, Aplikace, Služby infrastruktury, Spolupráce, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie, Smart grids I (Distribuční sítě), Nízkouhlíkové technologie, úspory energie v SZT, Vysokorychlostní internet, ICT a sdílené služby.

Současně je v předkládaném materiálu obsažen také program podpory:

· Smart grids II (přenosová síť), kde je příjemcem velký podnik, a tudíž tento program je vládě předkládán pro informaci.

Seznam programů podpory předkládaných Vládě ČR ke schválení či informaci je obsažen v tabulce č. 1.

——————————————————————————–

[1] Programy podpory jsou uvedeny v pořadí dle prioritních os/specifických OP PIK (viz také tabulka č. 1).

[2] OP PIK bude významně preferovat podporu MSP, které tvoří rozhodující podíl podnikatelských subjektů v ČR. Nicméně v oblasti přímých podpor investic bude v souladu s evropskou legislativou zohledňovat v PO-1, PO-3 a v PO-4 potřeby domácích firem nesplňujících evropskou definici MSP a jejich potenciál navázat na sebe malé a střední podniky v rámci subdodavatelských vztahů. Při udělení podpory těmto podnikům budou striktně posuzovány vedlejší přínosy pro MSP a zároveň bude dbáno, aby podpora větším firmám neohrozila podstatně pracovní místa daného subjektu vytvořená dříve v jiných členských státech EU. Podpora těchto firem nepřesáhne 20% podíl z plánované alokace pro PO-1 / TC 1, PO-3 / TC 4 (tj. vyjma SC 3.6) a PO-4 / TC 2 (vyjma SC 4.1). Podíl podpory přiznané velkým podnikům bude sledován v rámci monitoringu implementace programu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/