223/23 Novela nař. vl. č. 481/2012 Sb., o omezení používání někt. nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;T:27.11.2023

Návrh se předkládá za účelem zajištění transpozice směrnic, a to  směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1526, kterou se mění směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1437, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek.

Cílem právní úpravy je zavedení výjimky pro použití

– olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro používání šestimocného chromu v plynových absorpčních tepelných čerpadlech, a to na přesně stanovenou dobu, neboť náhrada olova v konkrétních čidlech dosud nebyla dořešena, a

– rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů, a to na přesně stanovenou dobu, neboť nahrazení rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů je v současné době vědecky a technicky neproveditelné.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27.11.2023.