22/16 Nař. vl. o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 10.2.2016

Důvodem předložení návrhu novely nařízení vlády je nutnost přizpůsobit právní úpravu nařízení vlády změnám daným novelizacemi živnostenského zákona a jinými právními předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním provedenými v období od poslední změny nařízení vlády.

Těmto změnám je nezbytné přizpůsobit obsahové náplně jednotlivých živností. Konkrétně je třeba upravit živnosti v nařízení vlády tak, aby korespondovaly s předměty podnikání živností vázaných a koncesovaných měněnými novelami živnostenského zákona provedenými zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), a zákonem č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V návaznosti na to se upravují i obsahové náplně živností, u kterých došlo ke změnám. Dosáhne se tak souladu prováděcího předpisu s úpravou v živnostenském zákoně a s úpravou v souvisejících právních předpisech. Dále se upřesňují obsahové náplně oborů činností živnosti volné tak, aby změny věcně a terminologicky odrážely změny provedené v obsahových náplních živností vázaných a koncesovaných.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/