221/15 NV o Programu statistických zjišťování na rok 2015; T: 26.10.2015

Jde nepochybně o příklad administrativní zátěže. V HK by se to mohlo týkat soukromých poskytovatelů zdravotnické péče.

Hlavní oblasti změny lze sumarizovat v následujících bodech:

– Zvýšení reprezentativního vzorku PZS – Navrhuje se realizovat sběr údajů v oblasti personálního vybavení, odměňování zaměstnanců a finanční situace poskytovatelů zdravotních služeb ze všech statistických zjišťování vyčerpávajícím způsobem tak, aby byly podchyceny všechny aspekty v resortu zdravotnictví.

– Sjednocení termínů pro předkládání výkazů a daňových přiznání – Porovnáním údajů vyplněných ve statistických formulářích za rok 2013 s údaji z výročních zpráv a účetních výkazů veřejně dostupnými v Obchodním rejstříku u vybraných zpravodajských jednotek, byly zjištěny významné rozdíly. Jedním z důvodů mohl být i časový (termínový) nesoulad mezi zpracováním statistických výkazů a daňovým přiznáním zpravodajských jednotek k dani z příjmů. Také z tohoto důvodu obsahuje návrh na změnu statistických zjišťování posun v harmonogramu a termínu pro předložení výkazů. S ohledem na možnost předkládání daňových přiznání až do 30. 6. následujícího roku, v případě využívání daňových poradců při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů, se předpokládá, že odstranění nesouladu v termínech předkládání daňových přiznání a sběru dat ze zjišťování bude mít pozitivní dopad na správnost údajů v nich obsažených.

– Optimalizace struktury výkazů – Skladba a zařazení některých sledovaných ukazatelů ztěžuje zpravodajským jednotkám vyplnění statistických výkazů, což vede k nižší responsi a nevynuceným chybám při jejich vyplňování v důsledku neporozumění významu některých ukazatelů.

Nejvýznamnější problematické oblasti současné struktury výkazů:

a) Část ekonomických údajů je sledována mimo výkazy řady „E“ a naopak ve výkazech týkajících se personálního vybavení PZS jsou sledovány také informativní údaje o smluvních vztazích a IT vybavení poskytovatelů – dochází tak k mísení cílových osob, které výkazy vyplňují a zpracovávají na lokální úrovni zpravodajských jednotek (ekonomové, personalisté apod.) – nejsou jasně dány kompetence;

b) Chybějící údaje týkající se aktiv a pasiv u poskytovatelů vedoucích účetnictví pro vyhodnocení celkové ekonomické situace poskytovatelů;

c) Nejednotná struktura výkazů týkající se personálního vybavení a odměňování zaměstnanců;

d) Duplicitní sběr údajů (nekonzistence „mezivýkazových“ údajů) – např. poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří povinně předávají data do registru NRHOSP (Národní registr hospitalizovaných), souběžně zpracovávají totožné údaje v rámci pololetního statistického výkazu o lůžkovém fondu (výkaz „L“).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/