221/08 Novela zákona o právu na informace o životním prostředí; T: 21.11.2008

Potřeba novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vychází především z nutnosti implementace směrnice. Směrnice vytváří právní základ pro vybudování Evropské infrastruktury prostorových dat pro tvorbu, provádění a kontrolu politik životního prostředí. Evropská infrastruktura bude vybudována na základě infrastruktur členských zemí, kde pak budou prostorová data s výhodou využita pro podporu politik životního prostředí regionální i lokální úrovni. Primárním cílem směrnice je zajistit kvalitní, včasná a správná data pro tvorbu politik majících vliv na životní prostředí, podpořit přeshraniční i vnitrostátní rozhodování především v oblasti životního prostředí a snížit požadavky na regulaci.

Jedním z cílů implementace směrnice je vytvoření právního rámce pro vznik Národní geoportálu INSPIRE (dále jen „geoportál INSPIRE“). Geoportál INSPIRE bude zprostředkovávat přístup k veškerým prostorovým datům o území České republiky, která budou odpovídat přílohám směrnice I., II. a III. Tato prostorová data budou za jasně vymezených podmínek poskytována veřejným a soukromým subjektům.

Novela upraví stávající situaci, kdy v oblasti sdílení a zprostředkovávání prostorových dat neexistuje žádný obecný přístup a pravidla. Prostorová data tvořená a spravovaná veřejnou správou jsou dostupná za různých podmínek v závislosti na každém orgánu. Je běžným jevem, že subjekty veřejného i soukromého sektoru vytvářejí data dle vlastních potřeb nezřídka bez vazby na potřeby dalších uživatelů. V důsledku toho vznikají zbytečně duplicity a data různé kvality. Samozřejmě, že i po spuštění geoportálu INSPIRE si každý z výše zmíněných subjektů bude smět vytvářet data dle vlastních potřeb. Pokud se však tato data budou shodovat s daty již na geoportálu zpřístupněnými, zůstane na uvážení každého subjektu, zda je finančně i časově výhodnější pořídit data přes geoportál nebo si je nechat složitě vytvořit. bude si je moc stáhnout a ušetřit prostředky za vlastní pořizování. 

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Rozdílová tabulka

Úplné znění

Vyhláška Oprava: nově vloženo – nahrazujeme dokument obsahující návrh prováděcí vyhlášky k novele zákona č. 123/1998 Sb.; důvodem je, že původní dokument obsahoval tiskovou chybu týkající se zpoplatnění služeb založených na prostorových datech, údaje uvedené v první verzi byly opačné od skutečnosti. Změny se týkají pouze § 3, ve kterém byly prohozeny odstavce 2 a 3.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/