22/08 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.

Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 239/2007 Sb., je odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala aplikační praxe a zmírnění sankčního systému vůči žadatelům. Jedná se zejména o úpravu sankčních mechanismů vůči některým podmínkám nařízení vlády tak, aby sankce byly účinné, odrazující, ale přiměřené. Dále se navrhuje zpřesnění ustanovení o podávání jednotlivých žádostí o dotace a úprava podmínek nařízení vlády v souladu s právním řádem ČR tak, aby byla snížena administrativní zátěž žadatelů. Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb., je jedním z opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova České republiky pro období 2004 až 2006 (dále jen „HRDP“). Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 308/2004 Sb. je doplnění § 8 odst. 1 o další zvláštní případ (restituce), kdy se sankce neuplatní. Jestliže dojde k nesplnění podmínek uvedených v nařízení vlády v důsledku tohoto případu, dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada se žadateli poskytne.

Nařízení vlády

Platné znění

Odůvodnění

Vaše připomínky prosím zasílejte do 3.3.2008.                          pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/