219/16 Nař. vl. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; T: 4.11.2016

Do roku 2005 se zvýšení uvedených náhrad provádělo v zásadě tak, že se o stanovená procenta zvyšoval průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet předmětné náhrady v závislosti na růstu průměrné mzdy v národním hospodářství. Zvýšení podle tohoto principu však nebylo objektivní, neboť se do růstu průměrné mzdy zahrnovaly i mzdy a platy vysokopříjmových kategorii zaměstnanců, ačkoliv mzdy a platy zaměstnanců v kategoriích, ve kterých dochází k největšímu počtu pracovních úrazů, takového zvýšení nedosahovaly. V roce 2005 bylo proto vydáno usnesení vlády č. 302, kterým bylo uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. Důvodem byla skutečnost, že na základě principu výpočtu výše uvedených náhrad může k reálnému zvýšení pobíraných částek u poškozených a pozůstalých, kteří pobírají náhrady podle pracovněprávních předpisů, dojít pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek, do kterého jsou uvedené náhrady dopláceny, na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů.

S účinností od 1. ledna 2017 dochází podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. ke zvýšení procentní výměry důchodů o 2,2 %. Z výše uvedených důvodů se proto navrhuje, aby i o toto procento byly zvýšeny průměrné výdělky, do kterých jsou předmětné náhrady poškozeným a pozůstalým dopláceny.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/