219/23 Aktualizovaný strategický rámec ČR 2030 s výhledem do r. 2050;T:16.11.2023

Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. září 2022 č. 766 o 2. implementačním plánu Strategického rámce Česká republika 2030 pro roky 2023-2025, bod II/2. Usnesení ukládá ministrovi životního prostředí předložit vládě do 31. prosince 2023 aktualizaci Strategického rámce Česká republika 2030.

Strategický rámec Česká republika 2030 (ČR 2030) představuje zastřešující rozvojový rámec ČR do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Zároveň slouží jako základní převodník mezinárodního závazku, který má ČR vůči Agendě 2030 OSN a Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) přijatým světovými společenstvím v roce 2015.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16.11.2023.