217/14 Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání; T: 9.12.2014

Obecným cílem ekoauditu je prověřování české legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a požadavků z ní plynoucích s předpisy EU. Podrobně jsou porovnávány podmínky navrhované legislativy a je zhodnoceno, zda nejsou přísnější než předpisy EU. Opatření byla hodnocena s ohledem na dopady na podnikatelskou sféru a ve vztahu k požadavkům vyplývajícím z práva EU. Výstupem spolupráce ministerstev, tripartity a dotčených subjektů byly návrhy řešení ke každému jednotlivému podnětu.

Předkládaný materiál je rozčleněn do několika částí, kdy část I. je návrhem usnesení vlády a zároveň je součástí části I. také příloha usnesení, která obsahuje seznam nových úkolů, které by měly být řešeny, bude-li materiál schválen. Druhou částí materiálu je předkládací zpráva, na kterou v části IIIa. navazují rodné listy nových úkolů, které obsahují podrobný popis nových úkolů. Část IIIb. obsahuje seznam stávajících úkolů z předchozích fází ekoauditu, které doposud nebyly vyřešeny, a tedy budou řešeny souběžně s novými úkoly. V části IV. jsou pro přehlednost uvedeny splněné úkoly z předchozích fází ekoauditu. Z původních 96 úkolů bylo k dnešnímu dni splněno 80, z následujících 36 úkolů bylo k dnešnímu dni splněno 12 úkolů. Termíny těchto úkolů byly posunuty, nejzazším termínem je prosinec 2016.

Související soubory

/jak-na-