217/11 NV-formulář na povolení vkladu práva do katastru nemovitostí; T: 28.9.2011

Zákonem č. …./2011 Sb. je novelizován zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela v § 4 odst. 3 nově stanovuje, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři. Na toto ustanovení navazuje pak nově zařazené zmocnění v § 17 odst. 2 pro Český úřad zeměměřický a katastrální na vydání vyhlášky, kterou se stanoví vzory formulářů návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. V souladu s tímto zmocněním proto Český úřad zeměměřický a katastrální vydává vyhlášku, kterou se stanoví vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

Pokud by vyhláška vydána nebyla, nedošlo by k naplnění zmocnění uvedeného v zákoně.

Související soubory

/jak-na-