217/23 Novela vyhl. MSP č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti;T:22.11.2023

Návrh navazuje především na změny provedené zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Návrh obsahuje změny technického charakteru. Zakotvují se nové formuláře používané v exekučním řízení a formát a struktura datových souborů, které budou sloužit ke komunikaci mezi soudním exekutorem a plátci mzdy. Upravují se rovněž nové technické způsoby předkládání spisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22.11.2023.