216/11 NV č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; T: 26.9.2011

Důvodem pro uvedenou novelu zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění je zásadní změna na poli kontrolního vážení silničních motorových vozidel. Novela, která nabyla účinnosti již 1. 1. 2010, zavedla mimo jiné nově dvě kategorie kontrolního vážení motorových vozidel a to tzv. „nízkorychlostní kontrolní vážení“ a „vysokorychlostní kontrolní vážení“, kdy kategorie „nízkorychlostního kontrolního vážení“ odpovídá současnému způsobu provádění kontrolního vážení. Přestože současná právní úprava již s účinností od 1. 1. 2010 zakotvuje nově metodu nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení, nebyla dosud přijata příslušná právní úprava v podobě prováděcí vyhlášky, jež by na změny novely reagovala. Návrh vyhlášky tak představuje legislativní změnu, jejíž přijetí je nezbytné k řádnému provedení a dokončení změn týkajících se kontrolního vážení silničních motorových vozidel. Provedením vyhlášky bude možné nově realizovat i vysokorychlostní kontrolní vážení v praxi. Nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy přímo vyplývá ze samotného zákonného předpisu. Příslušná zmocňovací ustanovení plynou z ust. § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Přijetím navrhované vyhlášky dojde k naplnění předmětné právní úpravy.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/