215/14 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek; T: 16.12.2014

Návrh zákona nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu s hlavním cílem, a to snížit užívání návykových látek, včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu.

Za účelem dosažení tohoto cíle je v návrhu zákona mimo jiné obsaženo

· omezení dostupnosti tabákových výrobků, tabákových potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů; zavádí se např. nové povinnosti pro provozovatele provozovny stravovacích služeb vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,

· rozšíření míst, kde bude zakázáno kouřit, a další opatření k posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři,

· úprava protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jako zdravotní služby a úprava poskytování odborné péče pro osoby s adiktologickou poruchou v návaznosti na zákon o zdravotních službách; součástí návrhu zákona jsou i doprovodné novely zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách,

· zpřehlednění a zkvalitnění právní úpravy v oblasti organizace a provádění integrované protidrogové politiky; právní ukotvení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako stálého poradního orgánu vlády pro danou oblast a ukotvení funkce Národního protidrogového koordinátora,

· rozšíření okruhu kontrolních orgánů a zpřesnění jejich působnosti v oblasti ochrany zdraví před návykovými látkami podle tohoto návrhu zákona,

· rozšíření skutkových podstat správních deliktů a zpřísňující sankce za některé správní delikty, např. pro fyzické osoby, které kouří na místech, kde je kouření zákonem zakázáno, nebo pro provozovatele, kteří nezajistí dodržování zákazu kouření.

Související soubory