214/16 Akční plán boje s korupcí na rok 2017; T: 2.11.2016

Cílem Akčního plánu je dokončení legislativního procesu u již započatých úkolů a stanovení nelegislativních úkolů krátkodobějšího charakteru v jednotlivých prioritních oblastech, které byly vymezeny Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017. Jedná se o tyto prioritní oblasti:

       výkonná a nezávislá exekutiva,        transparentnost a otevřený přístup k informacím,        hospodárné nakládání s majetkem státu,        rozvoj občanské společnosti.

Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je posledním z jednoletých akčních plánů boje s korupcí, kterými se provádí Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017. Současně vláda České republiky vstupuje do posledního roku svého funkčního období. Ze souběhu těchto skutečností vyplývá, že v roce 2017 bude soustředěna pozornost zejména na dokončení legislativního procesu u již započatých legislativních úkolů a na stanovení nelegislativních (exekutivních) úkolů krátkodobějšího charakteru.
V prioritní oblasti Výkonná a nezávislá exekutiva budou vedle již dříve stanovených či průběžných úkolů doplněny například úkoly k plnění opatření ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy do roku 2020 či úkoly implementující doporučení 4. hodnotícího kola Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO). V druhé z prioritních oblastí Transparentnost a otevřený přístup k informacím se promítnou úkoly, které jsou obsaženy v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/