214/15 Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; T: 22.10.2015 

Právní úprava v navrhované vyhlášce představuje adaptaci na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen „nařízení EU č. 1357/2014“). Toto nařízení vstoupilo v účinnost dnem 1. června 2015. Příloha III směrnice o odpadech obsahovala seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými. Nařízením EU č. 1357/2014 se mění definice nebezpečných vlastností tak, aby byly uvedeny do souladu s nařízením ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Dále se mění kódové označení nebezpečných vlastností z toho důvodu, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení ES č. 1272/2008. Rovněž se mění názvy některých nebezpečných vlastností tak, aby byly uvedeny do souladu se změnami evropských právních předpisů týkajících se chemických látek a s pojmenováním ostatních nebezpečných vlastností.

Vyhláška dále na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 223/2015 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. října 2015, nově stanoví náležitosti sdělení o přítomnosti jedné nebo více nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu a rovněž zohledňuje právní úpravu v této novele ohledně elektronizace agendy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadu více pověřenými osobami.

Kromě implementace evropské legislativy a provedení příslušných ustanovení novely zákona o odpadech je cílem navrhované právní úpravy zohlednit vědeckotechnický pokrok, k němuž došlo v příslušných oborech od vydání vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, změny v přístupu k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů na úrovni EU, promítnuté v technických normách, a rovněž potřeby současné praxe.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/