2/13 Novela zákona v souvislosti se zákonem o kontrole v působnosti MPSV; T: 21.1.2013

V působnosti MPSV se jedná o změnu těchto zákonů, které obsahují úpravu kontrolních postupů při provádění kontrolních činností:

· zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

· zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

· zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

· zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

· zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,

· zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

V uvedeném harmonogramu byly uvedeny i další zákony v působnosti MPSV a to:

· zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. U těchto zákonů bylo po provedené analýze konstatováno, že je není třeba v souvislosti s přijetím kontrolního řádu novelizovat.

· zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Novela tohoto zákona byla v zájmu omezení počtu novelizací jednotlivých zákonů zahrnuta do širší novelizace uvedeného zákona o sociálních službách.

Základním cílem předkládaného návrhu zákona je eliminace speciálních procesně-právních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech s tím, že tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných ustanovení kontrolního řádu.

Dalším cílem předkládaného návrhu zákona je reflektovat na změnu kontrolních kompetencí na úseku zaměstnanosti. Jedná se o zajištění možnosti Úřadu práce ČR předávat Státnímu úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP) a oblastním inspektorátům práce (dále jen „OIP“) způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o vydaných povoleních k zaměstnání cizincům a tím i zajištění rychlejší a účinnější kontroly nelegální práce.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/