212/14 Nař. vl. technické požadavky na tlaková zařízení; T: 8.12.2014

Směrnice 2014/68/EU má nahradit dosud platnou směrnici 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení, s termínem pro transpozici do 18. 7. 2016 a účinností od 19. 7. 2016, v rámci uvedení úpravy do souladu s novým legislativním rámcem (NLF). Směrnice 97/23/ES je transponována nařízením vlády č. 26/2003 Sb.

Ještě před zavedením nové úpravy, s transpoziční lhůtou do 28. 2. 2015 a účinností od 1. 6. 2015, se směrnice 97/23/ES mění tak, aby její ustanovení o klasifikaci tlakových zařízení byla v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Tímto nařízením se v Evropské unii provádí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek, který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci struktury OSN. Konkrétně se jedná o zařazení tekutin obsažených v tlakových zařízeních do dvou skupin podle nebezpečných vlastností.

Původní znění směrnice 97/23/ES klasifikuje tekutiny s odkazem na směrnici Rady 67/548/EHS, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Toto ustanovení odpovídá nařízení 1272/2008 (a GH systému) pouze částečně, což se odráží i v transpozičním nařízení č. 26/2003 Sb.

V současné době probíhá příprava nového zákona o posuzování shody určeného pro výrobky harmonizované podle zásad NLF. Navrhovaná novela nařízení č. 26/2003 Sb. transponuje pouze čl. 13 směrnice, vzhledem k jeho lhůtě pro transpozici, která značně předchází předpokládané datum přijetí zákona. Hlavní část směrnice se plánuje transponovat novým nařízením vlády, provádějícím chystaný zákon.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/