21/15 Novela zákona o technických požadavcích na výrobky; T: 13. 3. 2015

Návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Se zavedením samostatného právního rámce pro implementaci legislativy EU v oblasti technických požadavků na výrobky, vytvářené podle zásad tzv. Nového legislativního rámce (New legislative framework, dále jen „NLF“), je třeba odpovídající ustanovení vyjmout ze zákona č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb. prodělal dvě významné novely v souvislosti s NLF. První zákonem č. 34/2011 Sb., z důvodu transpozice směrnice EP a Rady 2009/48/ES, o bezpečnosti hraček; druhou zákonem č. 100/2013 Sb., z důvodu adaptace na nařízení EP a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. V obou případech se jednalo o zásadní změny v ukládaných povinnostech, které bylo třeba primárně upravit na úrovni zákona (ne pouze prováděcím předpisem). Vzhledem k odlišnosti zásad NLF od dřívější koncepce tyto změny do značné míry narušily systematiku zákona. Proto je třeba přistoupit k zavedení samostatného zákona pro výrobky harmonizované podle zásad NLF.

Navrhovaná úprava dále zavádí do zákona v praxi významné dělení českých technických norem na normy původní a převzaté, včetně vyjmenování jednotlivých způsobů přejímání.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/