211/23 Novela vyhl. č. 404/2016 Sb., o výkazech o provozu soustav v energ. odvětvích;T:22.11.2023

Navrhovaná právní úprava vychází ze současné situace, kdy se na trhu navýšilo množství výroben biometanu a rovněž se zvýšila frekvence výkyvů spotřeby plynu pro paroplynové elektrárny. Tím se značně ztížily možnosti reálného odečtu spotřeby plynu (očištění spotřeby o vliv počasí), tudíž je nutno sledovat k tomu i patřičná statistická data. Dále se změnily podmínky pro udělení licence na podnikání v energetických odvětvích s ohledem na změnu § 3 odst. 3 energetického zákona provedenou zákonem č. 19/2023 Sb., kdy do instalovaného výkonu 50 kW při výrobě elektřiny není nutné povolení k podnikání. To má za následek nemožnost sledování dat o těchto výrobnách, a přitom se jedná vcelku o výraznou hodnotu veličin, jež nadále poroste.

Změnou proti současnému stavu je zahrnutí údajů o výrobě plynu (biometanu), o dodávkách plynu do paroplynových elektráren a o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně do rozsahu vykazovaných údajů pro účely vydávání zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.