210/23 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2024;T:13.11.2023

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2024 (dále jen „Plán“) vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci. Do návrhu Plánu byly promítnuty legislativní úkoly, které vyplývají z Programového prohlášení vlády a z Koaliční smlouvy, úkoly vyplývající z legislativních závazků České republiky k Evropské unii, jakož i legislativní úkoly vyplývající z vlastních potřeb příslušných orgánů.

Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 87 legislativních úkolů, z toho 3 věcné záměry zákonů, 10 návrhů zákonů, 43 návrhů novel zákonů, 19 návrhů nařízení vlády, 11 návrhů novel nařízení vlády a v 1 případě dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Asi 41 % legislativních návrhů obsažených v Plánu má implementační povahu, tj. představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13.11.2023.