209/14 Novela zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 28.11.2014

Návrh novely zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), týkající se právní úpravy úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů, byl zpracován především na základě výsledků jednání koaliční rady ze dne 27. května 2014 a následného usnesení vlády č. 385 ze dne 28. května 2014, kde bylo v bodě IV.3. uloženo ministru průmyslu a obchodu předložit vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, za účelem změny poměru rozdělení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů mezi státní rozpočet České republiky a obce a zjednodušení a zprůhlednění postupu při výpočtu, vybírání a vymáhání úhrad a navýšení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů.

Doposud byl výpočet úhrad odvozován od tržeb za vydobyté nerosty. Úhrada se počítala na základě složitého vzorce uvedeného v prováděcím právním předpisu. Nyní bude výpočet zjednodušen, což umožní efektivnější kontrolu placení úhrad, a prováděn na základě součinu vytěženého množství nerostu a sazby. V případě hnědého uhlí, dobývaného povrchovým způsobem, se výše úhrady určí součinem množství tepla obsaženého ve vydobytém uhlí a sazby. Způsob výpočtu je stanoven přímo zákonem.

Sazby pro jednotlivé nerosty na výhradních ložiskách budou stanoveny nařízením vlády vydaným na základě zákonného zmocnění. Tento postup by měl umožnit pružně reagovat úpravou sazeb na změny ekonomické situace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/