209/23 Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích;T:24.11.2023

K hlavním cílům návrhu zákona patří zejména:

1) v oblasti systému výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí

zjednodušení administrativy ve výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí,  snížení administrativní zátěže kladené především na uchazeče a příjemce, podpora rozvoje kariéry vědeckých pracovníků a slaďování jejich profesního a rodinného života, posílení dodržování etických zásad a vědecké integrity, ochrana bezpečnostních zájmů státu prostřednictvím institucionální odolnosti výzkumných organizací proti nežádoucím vlivům;

2)           v oblasti poskytování podpory

usnadnění transferu znalostí a jeho podpory, zajištění větší flexibility při poskytování účelové podpory, včetně programů více poskytovatelů, programů pro řešení aktuálních rizik nebo přenositelnosti projektů, umožnění nových nástrojů podpory inovací, zavedení systematického hodnocení programů účelové podpory včetně hodnocení dopadů, a to v návaznosti na Metodiku 2017+, možnost vyššího zapojení soukromých zdrojů do financování výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí, přechod poskytování účelové podpory do veřejnoprávního režimu, a to v souladu s platnou judikaturou a v souladu s doporučeními veřejného ochránce práv, zpřehlednění členění výdajů na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí;

3)           v oblasti otevřené vědy a poskytování informací

napojení informačního systému výzkumu, vývoje a inovací na jiné informační systémy veřejné správy, zavedení integrovaného prostředí pro administraci účelové podpory, zajištění otevřeného přístupu k vědeckým informacím a datům v souladu s evropskými směrnicemi, podpora popularizace výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24.11. 2023.