208/16 NV o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě; T: 31.10.2016

Dne 19.03.2016 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES. Nařízení Komise (EU) 2016/403 podle svého čl. 3 vstoupilo v platnost 08.04.2016, použije se ode dne 01.01.2017. Tímto nařízením (jako přímo použitelným unijním předpisem) byla mj. nahrazena příloha III směrnice 2006/22/ES, tedy aktu podléhajícího transpozici do českého práva. Příloha III směrnice 2006/22/ES je provedena v § 5 vyhlášky č. 522/2006 Sb. a v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Na základě výše uvedených skutečností je nutné přizpůsobit český právní řád a nařízení 2016/403 transponovat tak, že v § 5 vyhlášky č. 522/2006 Sb. bude uveden odkaz na tento přímo použitelný předpis EU s poznámkou pod čarou, kde bude uveden celý název nařízení 2016/403, a příloha č. 8 vyhlášky č. 522/2006 bude zrušena.

Související soubory

/jak-na-