208/23 Novela vyhl. č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem;T:17.11.2023

Předkládaný legislativní materiál obsahuje návrh vyhlášky, která novelizuje stávající platné znění vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací časovým poplatkem. Uvedená vyhláška provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu změny rozsahu pozemních komunikací (dálnic), jejichž užití bude od 1. března 2024 podléhat povinnosti uhradit časový poplatek, a transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací, v rámci zavedení nové sazby časového poplatku.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17.11. 2023.