206/15 NV o inventarizaci majetku a závazků; T: 19.10.2015

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou změny legislativně technického charakteru související se zajištěním souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a související se zajištěním souladu se zákonem č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, (dále jen „zákon č. 221/2015 Sb.“) který především provádí dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Cílem předložení návrhu vyhlášky je posílení právní jistoty vybraných účetních jednotek, a to v souvislosti se zajištěním souladu se zákonem o účetnictví a se zákonem č. 221/2015 Sb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/