204/14 NV o řidičských průkazech a o registru řidičů; T: 24.11.2014

Cílem návrhu vyhlášky je v souladu se zněním Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) zavést nový vzor mezinárodního řidičského průkazu, který je vydáván Českou republikou, dále sjednotit právní úpravu České republiky, jak se zněním Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), tak se zněním Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to ve vztahu k řidičským průkazům stanovených těmito mezinárodními úmluvami. Česká republika je signatářem obou těchto mezinárodních úmluv. K jejich vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv došlo až dne 25. října 2013 v částce 46 a jsou tedy dostupné široké veřejnosti. S ohledem na tuto skutečnost byla vyhláška koncipována především odkazy na jednotlivé přílohy, které stanoví předmětné vzory řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

Dalším cílem návrhu vyhlášky je naplnění zmocňovacího ustanovení obsaženého v zákoně č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který byl vyhlášen dne 25. října 2014 ve Sbírce zákonů č. 96 a nabývá účinnosti k datu 7. listopadu 2014. Ustanovení zmocňuje Ministerstvo dopravy k vydání prováděcího právního předpisu k provedení nového ustanovení § 125j odst. 3, podle kterého „Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis“. Ministerstvo dopravy zajistí centrálně překlad „Informačního formuláře“ do jazyků všech členských států Evropské unie i s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. Tyto náležitosti budou v rámci metodického usměrnění předány na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Související soubory

/jak-na-