204/11 NV o BOZP a bezpečnosti provozu hornickým způsobem; T: 14.9.2011

Hlavním cílem řešení je odstranit uvedené nedostatky dosavadního právního předpisu, zajistit vyšší bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, jakož
i ochranu majetku a životního prostředí. Dalším cílem je zapracovat do právního předpisu výstupy ze závěrů úspěšně ukončeného programového projektu výzkumu
a vývoje v gesci státní báňské správy zaměřeného právě na ražbu podzemních děl. V neposlední řadě by mělo v důsledku předkládaného návrhu dojít k posílení zodpovědnosti zaměstnanců za dodržování bezpečnostních předpisů, posílení pozice závodního při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí jako osoby, která odpovídá za bezpečné a odborné řízení činnosti, zpřísnění výkonu technického dozoru včetně zvýšení četnosti kontrol za účelem zvýšení jejich efektivity a stanovení podmínek použití observačních tunelovacích metod.

Související soubory

/jak-na-