204/09 Návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (notářský řád); T: 9.11.2009

Cílem předkládaného návrhu je především odstranit judikaturou dovozenou fikci tzv. „nezákonného rozhodnutí“, jedná-li se o rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, jestliže následně dojde k zastavení trestního stíhání nebo dojde k zproštění obžaloby. V takovém případě se totiž nejedná o nezákonné rozhodnutí, neboť příslušné orgány postupovaly v souladu s právem. Jiná situace nastává tehdy, pokud je rozhodnutí o zahájení trestního stíhání zrušeno na základě stížnosti. V takových případech je třeba rozhodnutí o zahájení trestního stíhání skutečně považovat za nezákonné a postupovat dle § 8 zákona. Dalším cílovým stavem je odstranění disproporce mezi situací, kdy náhrada škody náleží osobě z titulu zahájení trestního stíhání, které je následně zastaveno nebo dojde ke zproštění obžaloby, avšak náhrada nemajetkové újmy nenáleží poškozenému z titulu, že byla na něm vykonána vazba.

Dále by mělo dojít k vyřešení některých potíží spjatých s aplikací tohoto zákona. Současné znění § 6 neupravuje například, kdo jedná za stát, dochází-li k nesprávnému úřednímu postupu ve správním soudnictví. Podle některých konzultujících míst také dochází k potížím spjatých se situací, že poškozený se zároveň domáhá náhrady nemajetkové újmy podle zákona a zároveň ze stejného důvodu nárokuje náhradu škody z titulu ochrany osobnosti podle občanského zákoníku. Smyslem této novely je nežádoucí dvoukolejnost odstranit.

Cílem předkládaného návrhu je též zakotvit odpovědnost státu za škodu způsobenou jeho zákonodárnou činností, a to však jen tehdy, pokud je stát k zákonodárné činnosti povinen v souladu se závazky, které mu vyplývají z práva Evropské unie. Právo na náhradu škody jednotlivci nevyplývá přímo z právních předpisů Evropské unie, avšak vyplývá z rozhodovací činnosti Evropského soudního dvora. Judikatura také stanoví podmínky této odpovědnosti. Odpovědnost za škodu způsobená českým zákonodárcem v těchto případech by pak měla být promítnuta přímo do zákona

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/