203/14 Novela občanského zákoníku; T: 1.12.2014

Návrh zákona novelizuje tyto zákony:

1. zákon č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník,

2. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,

3. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,

4. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

6. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Mezi nejdůležitější změny, které přináší předkládaný návrh zákona, patří:

1. úprava předpokladů pro zaměstnávání osob starších 15 let,

2. úprava podmínek pro rozhodování o omezení svéprávnosti fyzických osob a prodloužení doby, po jejímž uplynutí se osoby, které byly takto dříve omezeny nebo zbaveny svéprávnosti, stanou automaticky plně svéprávnými,

3. vyjasnění pochybností stran úpravy tzv. patologicko-anatomických pitev, které jsou způsobeny nesouladem mezi občanským zákoníkem a zákonem o zdravotních službách,

4. zrušení požadavku na sepsání plné moci ve formě veřejné listiny, zejména pro účely zjednodušení fungování obchodních korporací,

5. odstranění pochybnosti o tom, že nabývá-li manžel za trvání manželství obchodní podíl v obchodní korporaci způsobem nezakládajícím jeho výlučné vlastnictví, stává se druhý manžel oprávněným pouze z majetkové hodnoty podílu, která je součástí společného jmění, ale není tím založena jeho účast v dotčené obchodní společnosti nebo družstvu,

6. umožnění opětovného svěřování dětí do tzv. Klokánků, nežli okamžité nařízení ústavní výchovy po uplynutí šesti měsíců, na něž může být nejdéle dítě do takového zařízení svěřeno,

7. znovuzavedení předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu,

8. zavedení odpovědnosti posledního vlastníka věci nebo zvířete, jež byly opuštěny,

9. zavedení evidence svěřenských fondů,

10. zrušení požadavku úpravy podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření této smlouvy a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu, jakožto obligatorní náležitosti stanov družstva.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/