203/10 NZ,kterým se mění zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; T: 25.8.2010

Cílem navrhované úpravy je snížení nákladů spojených se správou a provozováním informačního systému datových schránek, které byly dosud plně hrazeny z rozpočtové kapitoly všeobecná pokladní správa, o výnos plynoucí z příspěvků za odeslané datové zprávy od subjektů, které datové schránky aktivně využívají.

Novela zavádí nový způsob hrazení nákladů spojených se správou a provozováním informačního systému datových schránek. Náklady bude dále hradit stát z prostředků vyčleněných podle návrhu Ministerstva financí a Ministerstva vnitra v rozpočtové kapitole všeobecná pokladní správa, zvláštním zdrojem této kapitoly však bude úhrada příspěvku za odeslanou datovou zprávu ze strany držitelů datové schránky. Držitel datové schránky bude příspěvek hradit pouze při odesílání datových zpráv, nikoli při jejich přijímání. Ministerstvu financí a Ministerstvu vnitra je nadto svěřena kompetence k stanovení okruhu držitelů datových schránek, kteří budou od povinnosti hradit tento příspěvek osvobozeni.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/