202/15 Nař. vl. technické požadavky na vybrané stavební výrobky; T: 13.10.2015

Navržená novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb. si klade za cíl upravit současně platnou legislativu na základě stavební praxe a rozšířit tak počet stavebních výrobků, jež budou na národní úrovni regulovány, tak aby bylo minimalizováno možné ohrožení oprávněného zájmu (zejména ochrany zdraví a bezpečnosti) při používání stavebních výrobků. U tzv. stanovených výrobků, kterými jsou i stavební výrobky, musí být před jejich uvedením na trh posouzena shoda s příslušnými technickými požadavky, které konkrétně uvádějí nařízení vlády vydaná k provedení zákona. Technické požadavky na harmonizované stavební výrobky (s označením CE) jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (zkráceně „CPR“). Harmonizace technických požadavků na stavební výrobky je na úrovni EU neustále rozšiřována vytvářením nových harmonizovaných technických specifikací. Výrobky tak průběžně přecházejí z národní sféry do harmonizované.

Zároveň však na trh vstupují nové, atypické výrobky, či varianty existujících výrobků, které harmonizované technické specifikace nepokrývají nebo je pokrývají pouze částečně. U mnoha stavebních výrobků se harmonizace v budoucnosti vůbec nepředpokládá. Takové výrobky je třeba regulovat na vnitrostátní úrovni a zajistit tak, že jejich použití do stavby nebude představovat riziko pro splnění základních požadavků na stavby.

Související soubory