202/10 NV ke zjednodušení administrace strukturálních fondů; T: 2.9.2010

Vyhlášku č. 449/2009 Sb. je nutné novelizovat, protože usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2010 č. 212 k návrhu legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v bodě II. 1. b) ministru financí ukládá vydat nejpozději do 30. září 2010 novelu vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, a v souladu s částí III materiálu č.j. 217/10 zrušit ve vyhlášce č. 449/2009 Sb. v § 7 odstavec 1, týkající se čtvrtletních termínů pro uvolňování účelových transferů a půjček. Stávající právní úprava omezuje plynulost plateb a může vést ke zpomalení procesu čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Citovaná vyhláška byla vydána v roce 2009 podle ustanovení § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-