202/20 Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR; T: 11. 1. 2021

Návrh Aktualizace č. 4 PÚR ČR nemění zásadně koncepční zaměření platné PÚR ČR. Předmětem návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění. Součástí předkládaného materiálu je i Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000).

PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory dopravní infrastruktury a koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje. PÚR ČR dále určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování (obecně uváděných ve stavebním zákoně) v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. PÚR ČR stanovuje úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a úkoly pro územní plánování.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 1. 2021.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/