20/15 Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh; T: 13. 3. 2015

Nový legislativní rámec se promítl do tří zásadních dokumentů, a to do nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Cílem zákona je upravit v souladu s pravidly nového legislativního rámce opatření k ochraně trhu před výrobky, které by mohly způsobit újmu na zdraví nebo majetku, ohrozit životní prostředí nebo jiný veřejný zájem. Zákon se vztahuje ke stanoveným výrobkům a upravuje obecné požadavky na stanovené výrobky uváděné na trh a postupy posuzování shody, práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo na trh dodávají stanovené výrobky, u kterých má být před uvedením na trh posouzena shoda s požadavky, obsaženými v právních předpisech, a dále podmínky a způsob vymezení stanovených výrobků určených k posouzení shody a stanovování technických požadavků, které musí stanovené výrobky před uvedením na trh splňovat. Splnění harmonizovaných technických požadavků je podmínkou pro volný pohyb výrobků na jednotném evropském trhu.

Obecně dotčenými subjekty jsou výrobci, dovozci a distributoři stanovených výrobků, právnické osoby pověřené k činnostem při posuzování shody (oznámené subjekty) a státní orgány, včetně orgánů dozoru nad trhem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/