20/13 NV zboží, na jehož dodávku je veřejný zadavatel při zadání veřejné zakázky povinen použít elektronickou aukci; T: 21.2.2013

Podkladem pro návrh vyhlášky byl seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce, který MMR zpracovalo a předložilo vládě v souladu
s usnesením vlády č. 468 ze dne 26. června 2012 – Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2012 a výhled na 1. pololetí 2013. Vláda tento seznam vzala na vědomí svým usnesením č. 925 ze dne 12. prosince 2012.

Elektronická aukce jako nástroj výběru nejvhodnějšího dodavatele je vhodná pro soutěžení komodit s jasně určitelnými vlastnostmi, která vyjádří její ekonomickou výhodnost (ve většině případů je touto vlastností cena). Pomocí dynamiky soutěže v reálném čase lze při dobrém nastavení parametrů vysoutěžit o mnoho nižší cenu, než by zadavatel získal při postupu v klasickém zadávacím řízení. Lze tedy očekávat, že soutěžení komodit vymezených vyhláškou formou elektronické aukce přinese značnou úsporu veřejných finančních prostředků.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/