201/15 Návrh na oddlužení SŽDC; T: 30.9.2015

Vláda v bodě I/1b usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2005 č. 1553 souhlasila, aby se od roku 2006 promíjely závazky SŽDC ve výši daňové ztráty za předchozí rok s tím, že konkrétní výše bude každoročně upřesněna v materiálu pro schůzi vlády.

Daňovou ztrátou se rozumí údaj uvedený na řádku 220 „daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob“ vykázaný před promítnutím objemu oddlužení do účetnictví SŽDC. Z „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ za rok 2014 z řádku 220 vyplývá, že daňová ztráta SŽDC činí 4 426 958 253 Kč (příloha č. 1).

Vládě se předkládá ke schválení prominutí závazků SŽDC, tj. plateb, které byly uhrazeny Ministerstvem financí v roce 2014 a do konce července 2015. Splátky státních záruk za bankovní úvěry jsou postupně snižovány v souvislosti s již splacenými úvěry. Finanční částka 1 727 090 654,18 Kč představuje všechny uhrazené závazky připadající na dané období, přičemž z výše uvedených důvodů již nedosáhla vyčíslené daňové ztráty za rok 2014. Specifikace závazků SŽDC navržených k prominutí v roce 2015 jsou uvedeny v příloze č. 2.

Související soubory

/jak-na-