201/23 Novela zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon;T:21.11.2023

Navrhovaná novelizace směřuje ke zjednodušení a zefektivnění povolovacích procesů a regulatorních požadavků s cílem umožnit výstavbu nových jaderných zdrojů (nové jaderné bloky v elektrárně Dukovany a Temelín) a nových technologií, zejména tzv. malých modulárních reaktorů (SMR). Návrh chce zefektivnit dohled nad technickou bezpečností systémů, konstrukcí a komponent jaderných zařízení. Novelizace zejména přináší možnost kratších a jednodušších povolovacích procesů pro nové zdroje a SMR, což by mělo urychlit celkový postup jejich zavádění v ČR. Dále přináší přesnější podmínky pro použití tzv. odstupňovaného přístupu a možnost specifických výjimek z regulatorních požadavků, což má za cíl umožnit pružněji reagovat na technologické novinky a autoritativně posoudit a státem schválit i činnosti se zařízeními, která jsou v současnosti teprve vyvíjena a jejichž přesné parametry budou známy až v horizontu několika let. Dále je cílem návrhu implementovat nálezy mezinárodních hodnotících misí, posuzujících míru naplnění mezinárodních závazků ČR a respektování mezinárodních doporučení k zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a zabezpečení (IPPAS, IRRS, Artemis), reflektovat aktuální požadavky na správné provádění Aarhuské úmluvy, Upřesnění některých transpozičních přístupů v souladu s právem Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21.11. 2023.