20/08 Návrh vyhlášky o přepravě odpadů

Dne 14. července 2006 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, které ke dni 12. července 2007 nahradilo nařízení 259/93. Toto nové nařízení vychází ze stejných principů jako dosavadní úprava s tím, že jednotlivé instituty řeší podrobněji a zpřesňuje podmínky pro jednotlivé administrativní postupy spojené s přepravou odpadů.

Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo životního prostředí novelu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž cílem je přizpůsobit část devátou zákona o odpadech nové komunitární právní úpravě a adaptovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem – výše uvedeným nařízením. Lze předpokládat mírně negativní dopad přijetí vyhlášky na podnikatelské prostředí. V novele zákona je zavedena povinnost označovat vozidla přepravující odpad, která tato vyhláška blíže určuje. Nové označení si vyžádá jednorázové náklady dopravců, které však nebudou vysoké (cca 400-900 Kč/vozidlo). S přihlédnutím k tomu, že převážná většina přeshraničních přeprav odpadů určených k využití probíhá mezi Německem a Českou republikou a zmíněné označení vozidel podle vyhlášky je shodné s označováním v Německu, dochází naopak k úspoře nákladů dopravců při sjednocení výstražných tabulek. Vyhláška přesně udává náležitosti oznámení o záměru přeshraniční přepravy odpadů, které musí oznamovatel předložit pro udělení souhlasu před začátkem přepravy, přičemž oproti stávající úpravě rozšiřuje výčet dokumentů zejména pro oblast přepravy odpadů do ČR pro energetické využití a pro přepravu odpadů zeleného seznamu z ČR. Nově vyžadované náležitosti oznámení o přepravě odpadů budou znamenat mírné zvýšení administrativní zátěže. Na druhou stranu dojde ke zpřehlednění systému přepravy odpadů, zvýšení vymahatelnosti nápravy při nedokončení přepravy a zabránění nelegální přepravě odpadů za účelem skrytého odstraňování odpadů. Zajištění kapacitní rezervy ve skladech bude také vyžadovat náklady, které se však budou týkat pouze oznamovatelů provozujících mobilní zařízení ke sběru a výkupu. Cena za skladovací prostory se pohybuje zhruba od 600 do 2.400 Kč za metr čtvereční za rok. Touto úpravou dojde k narovnání podmínek pro všechny přepravce odpadu, neboť podle současné právní úpravy byli zmínění přepravci v případě nedokončení přepravy téměř nepostižitelní.

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

PŘIPOMÍNKY HK ČR

Vypořádání připomínek

Vaše připomínky prosím zasílejte do 3.3.2008.                           pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/