198/08 NV o ochraně handicapovaných zvířat při chovu; T: 13.10.2008

Hlavním cílem, kterého má být dosaženo, je zvýšení úrovně ochrany zvířat a zlepšení péče o handicapovaná zvířata. Cílem je dále:

  • jasné vymezení podmínek péče o handicapovaná zvířata, především z hlediska vybavení a minimální velikosti prostor pro handicapovaná zvířata a zároveň z hlediska kvalifikace chovatelů, kteří o handicapovaná zvířata pečují,
  • zvýšení odborné úrovně péče o handicapovaná zvířata převzatá do záchranné stanice a minimalizace jejich utrpení,
  • odlišení kvalitních záchranných stanic od různých soukromých ochranářských zařízení, útulků pro opuštěná zvířata, popř. komerčních aktivit,
  • zvýšení odborného renomé záchranných stanic, které prošly povolovacím řízením Ministerstva životního prostředí a které mohou vystupovat jako plnoprávný partner státních institucí (podobně jako licencované zoologické zahrady).

Varianta 1 – „nulová“ varianta

Při zvažování různých variant řešení identifikovaného problému, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem vyhlášky o ochraně handicapovaných zvířat při chovu. Jedná se o případ, kdy již předpis vyšší právní síly ukládá vydat právní předpis. Tzv. „nulová varianta“ by znamenala porušení povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zemědělství podle § 14b a § 29 odst. 1 tohoto zákona vydá vyhlášku o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.

Varianta 2 – vydání právního předpisu

Tato varianta předpokládá vydání právního předpisu, tedy, že celá oblast ochrany handicapovaných zvířat bude řešena cestou právní regulace. Tato varianta nepředpokládá vydání žádných informačních materiálů ve vztahu ke správným podmínkám chovu handicapovaných zvířat.

Varianta 3 – vydání právního předpisu a Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat pro chov handicapovaných zvířat

Tato varianta předpokládá vydání právního předpisu a Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat pro chov handicapovaných zvířat.

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady a nebude negativně postihovat podnikatelské prostředí České republiky. Navrhovaná právní úprava má pozitivní vliv na životní prostředí, zejména na oblast ochrany zvířat.

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/