198/23 Novela vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předmětná vyhláška specifikuje podpůrná opatření poskytovaná dětem a žákům pro naplnění jejich vzdělávacích možností a přístupu ke vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními. Novelou dochází ke změně Přílohy 1, která stanovuje obecná pravidla normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Pedagogičtí pracovníci představující tato podpůrná opatření jsou v praxi převážně zařazováni do nižších platových stupňů, než je nyní stanoveno, novela proto upravuje jejich platový stupeň z pátého na čtvrtý. 

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1.11. 2023.