196/11 NV o rozpočtové skladbě; T: 12.9.2011

Navržená novela vyhlášky o rozpočtové skladbě, již devátá v pořadí, přináší několik druhů změn. Prvním je přeřazení příjmů, které jsou nárokem Evropské unie a z nichž 25 % náleží České republice na úhradu správy těchto příjmů, ze třídy 1 – „Daňové příjmy“ do třídy 2 – „Nedaňové příjmy“. Druhým je změna názvu paragrafu 3362 z „Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků“ na „Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sdělovacích prostředků“ a doplnění jeho náplně, a to v souvislosti s konstatováním, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústředním orgánem státní správy. Tyto dva druhy úprav rozpočtové skladby byly předmětem připomínkového řízení v ministerstvu financí již v březnu 2011. Poté se však rozhodlo o dalších změnách, z nichž hlavními jsou změny v položkách třídy 8 – „Financování“ a některých dalších zaměřené na zpřesnění evidence souvisící se státním dluhem, kterou vede ministerstvo financí. Čtvrtým druhem změn je zřízení položek pro poplatky na činnost regulačním úřadů, které byly zavedeny nebo se zavádějí k posílení nezávislosti těchto úřadů požadovanému Evropskou unií. Pátým je zavedení metodiky sledování kursových rozdílů, šestým změny týkající se rozpočtů územních samosprávných celků (položky pro poplatky za odpady a pro investiční transfery příspěvkovým organizacím), sedmým změny v pododdíle pro dávky zdravotně postiženým, osmým zřízení paragrafu pro Kancelář finančního arbitra a devátým upřesnění názvu položky 5336.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/